Deklaracja dostępności strony internetowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szpital.legnica.pl .

Nazwa podmiotu publicznego:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Adres strony internetowej:
http://www.szpital.legnica.pl

Data opublikowania strony internetowej:
Data publikacji strony internetowej: 2007

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Strona posiada widoczne przejście dla osób głuchych na podstronę z której można się połączyć z tłumaczem ECOG bezpośrednio lub pośrednio przez formularz. Strona posiada także inne atrybuty: regulacja kontrastu, tryb nocny, powiększanie czcionki, przełączanie na szeroki układ strony.

Treści niedostępne 
część plików nie jest dostępna cyfrowo: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:
Deklaracje sporządzono dnia 2020-09-21

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt dzwoniąc pod numer telefonu 76 72 11 707, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Dostępność architektoniczna
Budynek główny jak i sąsiadujące (w sumie 4 obiekty), i otoczenie szpitala dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świadczą o tym m.in. specjalnie wyznaczone miejsca parkingowe, szerokie schody, a także zamontowane windy pozwalające bez trudu pokonać drogę pacjenta na oddział, do poradni specjalistycznej i laboratorium. Nowy zaplanowany budynek (tzw. szpital tymczasowy) zbudowano  bez barier - w jednej kondygnacji.