Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy posiada Certyfikat Akredytacyjny świadczący o spełnieniu standardów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Obecny Certyfikat obejmuje okres 2017-2020 r.

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu np. szpitali, lecznictwa otwartego, czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi.Akredytacja jest postrzegana jako jeden z elementów wyróżniający szpital na rynku usług medycznych. Podstawową jej ideą akredytacji jest dobrowolne poddanie się placówki zewnętrznej ocenie w oparciu o ustalone i jawne kryteria. Oceny tej dokonuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 25/2017 z dnia 7 lipca 2017 r., w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135),  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy otrzymał akredytację Ministra Zdrowia w zakresie działalności szpitalnej. Minister Zdrowia przesłał certyfikat nadany naszej placówce do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ). 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia dla Wojewódzkiego Szpitala w Legnicy jest ważny do 3.08.2020 r.

 

 Zobacz standardy akredytacyjne...