Badania kliniczne

15
20130109
Amgen INC., ONE Amgen Ceuter Drive, Thousand Oaks, LA, USA
Randomizowane badanie z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, prowadzone w celu oceny skuteczności, bepieczeństwa i immunogenności stosowania preparatu ABP 798 w porównaniu z rytuksymabem u pacjentów z chłoniakiem nnieziarniczym z dodatnim antygenem CD20.
dr n. med. Jadwiga Hołojda
ZAKOŃCZONE
UR.DBL.BLE.4500.0308.2014