Badania kliniczne

19
54767414SMM3001
Jansen-Cilag International N.V. z siedzibą w Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia
Randomizowanie, wielośrodkowe badanie kliniczne fazy 3 mające na celu porównanie leczenia daratumumabem w postaci podskórnej oraz aktynego monitorowania pacjentów z tlącą postacią szpiczakaplazmocytowego wysokiego ryzyka
dr n. med. Jadwiga Hołojda
2017 - grudzień 2025
UR.DBL.BLE.4500.0444.2017