Badania kliniczne

21
BGB-3111-304
BeiGene Irleand Limited
Międzynarodowe randomizowanie badanie owrte fazy 3, mające na celu ocenę produktu BGB-3111 w porównaniu z bendamustyną w skojarzeniu z rytuksymabem w leczeniu pacjentów z nieleczoną uprzednio przewlekłą białaczką limfatyczną lub chłoniakiem z małych limfocytów (CLL/SLL)
dr n.med. Jadwiga Hołojda
1-02-2018 do 1-02-2021
UR.DBL.BLE.4500.0140.2018