Badania kliniczne

4
BAY 1021189/IMP 15829
Bayer HealthCare AG z siedzibą Kaiser-Wilhelm-Allee10, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec
Wielośrodkowe, randomizowane badanie II fazy prowadzone w celu ustalenia dawki w grupach równoległych, metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanie placebo z oceną farmakodynamiki, tolerancji i bezpieczeństwa oraz farmakokinetyką czterech schematów dawkow
dr Barbara Engel
13-06-2014 do 31-01-2015
UR.DBL:BLE.475.0123.2014