Badania kliniczne

9
GS-US-312-0133
Gilead Sciences, Inc. 333Lakeside Drive Foster City, CA 94404 USA
Jednoramienne badanie 2 fazy, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo idelalisybu w skojarzeniu z rytuksymabem u wcześniej nie leczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową z delecją 17p"
dr Jadwiga Hołojda
ZAKOŃCZONE
UR.DBL.BLE.475.0368.2014