WSzSL/DZ/072-302/14               

Legnica 10-07-2014 r.

Do zainteresowanych

 

INFORMACJA DOTYCZACA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIENI NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI 30 TYSIĘCY EURO

 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.4 – Zwiększenie efektywności energetycznej Priorytet 5 - Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ("Energetyka"). Nazwa projektu: "Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz instalacja systemu fotowoltaicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy"

 

Znak sprawy WSzSL/TL-280a/14A

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zawiadamia, iż w dniu 10-07-2014 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w procedurze dotyczącej wyłonienia Wykonawcy na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ciepłowniczych gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych dotyczącej umowy zawartej w dniu 23-05-2014 r. Nr 151/DZ/14 pomiędzy Szpitalem a firmą Skorut Systemy Solarne, Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach (32-400), przy ul. Wybickiego 71, do upływu terminu na składanie ofert złożono 5 ofert.

Zgodnie z kryterium określonym w ogłoszeniu, tj.. cena 100% wybrano ofertę nw. Wykonawcy. Oferta spełnia wymogi zakreślone w przedmiotowym ogłoszeniu oraz uzyskała maksymalną punktację.

Oferta najkorzystniejsza

Oferta nr 5 – IPON Projektowanie, Obsługa i Nadzory Inwestycyjno –Budowlane Piotr Gurlaga, 59-200 Legnica, ul. Łowicka 12/6 – cena brutto – 4.500 zł

Streszczenie oceny i porównania wszystkich złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Zaoferowana cena brutto

Przyznane punkty w kryterium cena

1

Inspro Grzegorz Kaczmarek, uL. Frezjowa 32, 55-231 Jelcz Laskowice

18.000 zł

25

2

Biuro Inżynieryjno-Inwestycyjne „OWAN” inż. Andrzej Owsianka, 56-120 Brzeg Dolny, Stary Dwór 9

15.000 zł

30

3

F.H.U. – Invest-Art. Sławomir Nowakowski, Miłków 166, 58-535 Miłków

17.300 zł

26,01

4

Z.H.U. Klima- Spec , ul. Ścinawska 24, 56-100 Wołów

24.600 zł

18,29

5

IPON Projektowanie, Obsługa i Nadzory Inwestycyjno –Budowlane Piotr Gurlaga, 59-200 Legnica, ul. Łowicka 12/6

4.500 zł

100

Jednocześnie informujemy, że w dniu 15-07-2014 z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa na warunkach opisanych w jej projekcie, stanowiącym załącznik A do ogłoszenia (znak sprawy WSzSL/TL-280a/14A).

               Nadto wskazujemy, że niniejsza informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazana Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej, zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na naszej stronie internetowej www.szpital.legnica.pl

 

 

Z poważaniem,

DyrektorWSSwLegnicy

Krystyna Barcik

WSzSL/DZ/072-292./14                                                                                                                

Legnica  02-07-2014 r.

 

Do zainteresowanych

 

ZAMÓWIENIENIE  NIE PRZEKRACZAJĄCE RÓWNOWARTOŚCI 30 TYSIĘCY EURO

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.4 – Zwiększenie efektywności energetycznej Priorytet 5 - Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ("Energetyka"). Nazwa projektu: "Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz instalacja systemu fotowoltaicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy"

Znak sprawy WSzSL/TL-280a/14A

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

                Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ciepłowniczych gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych dotyczącej umowy zawartej w dniu 23-05-2014 r. Nr 151/DZ/14 pomiędzy Szpitalem a firmą Skorut Systemy Solarne, Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach (32-400), przy ul. Wybickiego 71, na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz montaż systemu fotowoltaicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w zakresie niezbędnym do ich właściwej realizacji w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

                Jednocześnie informujemy, iż z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy stanowiącym Załącznik A (pobierz plik pdf) do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.

 

W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia prosimy składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 09-07-2014 r. do godziny 11:00 

w sekretariacie Szpitala pod adresem:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

ul. J. Iwaszkiewicza 5

59-220 Legnica

Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu opisaną nawzwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem umowy nr 151/DZ/14

  Nie otwierać  przed  09-07-2014 r. godz. 11:30

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferty zostaną otware w pokoju 3 K w siedzibie Zamawiajacego o godzinie 11:30.

Wykonawcy zobligowani są złożyć wypełniony formularz ofertowy, który stanowi Załącznik B (pobierz plik pdf) do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena - 100%

Najniższa cena oferty

C = ----------------------------------------------------------------------------- razy 100

Cena  oferty rozpatrywanej

Punkty będą liczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego.

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, przy zastosowaniu kryterium, o którym mowa powyżej.

O wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.legnica.pl  w zakładce Programy Unijne Ogłoszenia, a także na tablicy ogłoszeń przy pok. Nr 43 (Kasa)

                                                                                                                                            

 

Z poważaniem,

Dyrektor WSS w Legnicy

Krystyna Barcik

WSzSL/DZ/072-285/14                                                                                  Legnica  01-07-2014 r.

                         

Do zainteresowanych

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO

ZAMÓWIENIENIA  NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI 30 TYSIĘCY EURO

Znak sprawy WSzSL/TL-280/14A

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.4 – Zwiększenie efektywności energetycznej Priorytet 5 - Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ("Energetyka"). Nazwa projektu: "Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz instalacja systemu fotowoltaicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zawiadamia, iż w procedurze dotyczącej wyłonienia Wykonawcy na  świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ciepłowniczych gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych dotyczącej umowy zawartej w dniu 23-05-2014 r. Nr 151/DZ/14 pomiędzy Szpitalem a firmą Skorut Systemy Solarne, Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach (32-400), przy ul. Wybickiego 71, do dnia składania ofert wpłynęły 4 nw. oferty:

Oferta nr 1- złożona przez Inspro Grzegorz Kaczmarek, UL. Frezjowa 32, 55-231 Jelcz Laskowice – cena brutto 24.000 zł,

Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Incest” Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. Bagienna 1 – cena brutto 28.500 zł,

Oferta nr 3 – Projektowanie – Usługi „MiMAR” inz. Marek Drozdowicz, ul. Mickiewicza 30 A, 58-310 Szczawno Zdrój – cena brutto 18.372 zł,

Oferta nr 4 – F.H.U. – Invest-Art. Sławomir Nowakowski, Miłków 166, 58-535 Miłków – cena brutto 18.200 zł.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż:

1) z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną przekracza maksymalną kwotę – tj. 9.840 zł brutto - jaką Szpital może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia unieważniamy przedmiotową procedurę,

2)procedura zostanie wszczęta po raz kolejny.

                                                                                                                                            

                                                                                                           

Z poważaniem,

Dyrektor WSS w Legnicy

Krystyna Barcik

Znak sprawy WSzSL/TL-280/14A

Legnica  17-06-2014 r.

Do zainteresowanych

 

ZAMÓWIENIENIE  NIE PRZEKRACZAJĄCE RÓWNOWARTOŚCI 30 TYSIĘCY EURO

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.4 – Zwiększenie efektywności energetycznej Priorytet 5 - Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ("Energetyka"). Nazwa projektu: "Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz instalacja systemu fotowoltaicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy"

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ciepłowniczych gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych dotyczącej umowy zawartej w dniu 23-05-2014 r. Nr 151/DZ/14 pomiędzy Szpitalem a firmą Skorut Systemy Solarne, Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach (32-400), przy ul. Wybickiego 71, na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz montaż systemu fotowoltaicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w zakresie niezbędnym do ich właściwej realizacji w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Jednocześnie informujemy, iż z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy stanowiącym Załącznik A do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty. 

Treść ogłoszenia (do pobrania w pliku pdf)

 

W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia prosimy składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do
 dnia 26-06-2014 r. do godziny 11:00  w sekretariacie Szpitala pod adresem:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

ul. J. Iwaszkiewicza 5

59-220 Legnica

Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu opisaną nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem umowy nr 151/DZ/14

  Nie otwierać  przed  26-06-2014 r. godz. 11:30

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawcy zobligowani są złożyć wypełniony formularz ofertowy, który stanowi Załącznik B do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena - 100%

Najniższa cena oferty

C = ----------------------------------------------------------------------------- razy 100

Cena  oferty rozpatrywanej

Punkty będą liczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego.

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, przy zastosowaniu kryterium, o którym mowa powyżej.

O wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.legnica.pl  w zakładce Programy Unijne Ogłoszenia, a także na tablicy ogłoszeń przy pok. Nr 43 (Kasa)

 

Z poważaniem,

Dyrektor WSS w Legnicy

Krystyna Barcik

 


WSzSL/FKZ-427b/13a

Legnica, 29-01-2014 r.

Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAMÓWIENIENIENIEPRZEKRACZAJĄCEGORÓWNOWARTOŚCI14TYSIĘCYEURO

nawykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”. w związku z ogłoszonym naborem - działanie 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

WSzSL/FKZ-427a/13A

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 29-01-2014r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Zgodniez kryterium określonym w ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY tj. cena 100% wybrano ofertęniżej wymienionego Wykonawcy: